JJ午夜看4K片

JJ午夜看4K片

 儿医钱乙,字仲阳,载在宋史,一代之名流也。 有无之殊者,求其有无之所以殊;虚实之异者,责其虚实之所以异。

又常见少年子女,因感外邪,而为发热,咳嗽,或为唾血,或为夜热,不行清理其邪,而致阴阳破散,血气干枯,有不数月而死者,有不周岁而死者,而曰此百日怯也,此周年怯也。康熙朝征博学宏词入都,以老病丐归,故也称为征君先生学问深邃,仰观俯察,明阴洞阳,诗文皆其余事,即二氏之学,亦旁参其诣,其道特其末耳。

胃脘当心而痛者,上支两胁,膈咽不通,食不下。上气喘急最难医,呼吸参差势可悲;肺实热邪雍促甚,肺虚寒思怯之微。

心虚则恍惚,多惊,忧烦,少色,咳唾,舌强,腰背酸疼。此皆先圣贤切中肯綮之妙用,当参究其所用之因而取法之。

按本草千种有奇,愚所论者,错综辩证,百不及一。 前所谓利沉小,而不利浮大者,此也。

私窃怪夫!近世以来,多秘所患以求诊,以此验医者之能否。其脉沉者,荣气微也。

Leave a Reply